Menu
Královský hrad Radyně

Návštěvní řád

Návštěvní řád hradu Radyně

Článek 1 - Návštěvní doba

 1. Návštěvní sezóna trvá od 1. dubna do 31. října příslušného roku.
 2. Objekt je v návštěvní sezóně přístupný v návštěvní době:

     duben, květen                         10:00 - 18:00 h (soboty, neděle, svátky)

     červen, červenec, srpen          10:00 - 18:00 h (denně mimo pondělí, svátky)

     září, říjen                                10:00 - 17:00 h (soboty, neděle, svátky)

 1. Změna otevírací doby je možná pouze ze závažných důvodů a musí být schválena Radou města Starého Plzence.
 2. Komentované prohlídky hradu Radyně pro skupinu min. 10 osob v návštěvní sezóně a min. 5 osob mimo návštěvní sezónu je možné předem objednat v Centru služeb pro turisty pod hradem Radyní na tel: +420 725 500 060, e-mailem: info@ic-radyne.cz, případně online: www.ic-radyne.cz.

Článek 2 – Vstupné

 1. Za prohlídku se platí vstupné, které schvaluje Rada města Starého Plzence. Výměr vstupného je k nahlédnutí u pokladny hradu a v Centru služeb pro turisty. Zakoupením vstupenky se návštěvník zavazuje respektovat návštěvní řád a pokyny zaměstnanců památkového objektu.
 2. Po zaplacení vstupného obdrží návštěvník vstupenku a na požádání textového průvodce s informacemi o historii hradu, který je k dispozici v jazyce českém, německém, anglickém, ruském, francouzském a holandském.
 3. Nevyužité zakoupené vstupenky již nelze vrátit.
 4. Návštěvník je povinen uschovat vstupenku po celou dobu prohlídky a na požádání ji znovu předložit.
 5. Zakoupené vstupenky opravňují k jedné návštěvě hradu.

Článek 3 – Prohlídka kulturní památky

 1. Jediný vstup do hradu je po kamenitých schodech, po můstku přes hradní příkop a dále kolem cisterny po přístupovém můstku do hradu.
 2. Jiný přístup do hradu je spojen s rizikem úrazu, a proto není dovolen.
 3. Na lávce vedoucí ke vchodu do paláce se smí nacházet nejvýše 4 osoby najednou. Je zakázáno opírat se o zábradlí lávky.
 4. Děti ve věku do 15 let mají z bezpečnostních důvodů do památkového objektu povolen vstup jen v doprovodu dospělých, kteří odpovídají za soulad jejich chování s požadavky návštěvního řádu.
 5. Vstup do hradu a pohyb po jeho okolí je na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Je zakázáno opouštět vymezené cesty v areálu objektu.
 6. Prohlídku hradu koná návštěvník individuálně bez vedení průvodce nebo s průvodcem dle čl. 1 odst. 4.
 7. Návštěvníci hradu Radyně jsou povinni dodržovat bezpečnostní pokyny při pohybu na lávce a při výstupu na vyhlídkovou terasu hranolové věže. Výstražné cedule s pokyny jsou umístěny na lávce a na každém z věžních schodišť.

Článek 4 – Ochrana kulturních památek a bezpečnost sbírek

 1. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů pracovníků objektu. Při neuposlechnutí pokynu nebo příkazu vydaného v zájmu bezpečnosti návštěvníků, ochrany objektu a bezpečnosti sbírek bude návštěvník z objektu vykázán bez náhrady vstupného a jeho povinností je neprodleně objekt opustit. Kromě toho se návštěvník vystavuje nebezpečí postihu podle obecně závazných předpisů.
 2. Návštěvníci se zavazují dodržovat obecně platné bezpečnostní a protipožární předpisy.
 3. Vstup do objektu není povolen osobám důvodně podezřelým z opilosti či požití omamných látek a také v silně znečištěném, nedostatečném nebo nevhodném oděvu.
 4. Je zakázáno jakkoli poškozovat a ohrožovat objekt, jeho sbírky i jiný majetek v areálu objektu. Zejména je zakázáno:
  1. dotýkat se vystavených předmětů nebo jakkoli je poškozovat;
  2. psát nebo malovat po zdech a stěnách nebo je jinak poškozovat;
  3. nebezpečně se vyklánět na místech hrozících pádem do hloubky;
  4. kouřit v prostorách celého objektu (včetně přístupového můstku do hradu),
  5. manipulovat s otevřeným ohněm a světlem v celém areálu objektu;
  6. rušit hlukem (hudbou, křikem, používáním zvukových nosičů, hlasitými projevy apod.) nebo jiným způsobem ztěžovat návštěvníkům prohlídku. Nedodržení této podmínky může být důvodem k vykázání z prohlídky bez náhrady vstupného.
  7. jíst a pít v interiérech;
  8. odhazovat odpad mimo vyhrazená místa;
  9. ničit přírodu a prostředí v okolí hradu, plašit zvěř a ptactvo, tábořit v areálu objektu, vylepovat zde plakáty a jinak narušovat klid a pořádek;
  10. volný pohyb psů a jiných zvířat v areálu.
 5. Návštěvníci mohou vstupovat do prostoru vnitřního paláce hradu - nikoli do věže - se psy vedenými na krátkém vodítku a opatřené náhubkem, pokud nebudou ohrožovat bezpečí ostatních návštěvníků. Případné znečištění způsobené psími exkrementy odstraní majitel psa neprodleně.
 6. Vstup na vyhlídkovou terasu bude ihned uzavřen při bouřce nebo v případě silného a

trvalého deště či krupobití.

 1. Kulturní a společenské akce lze konat pouze se souhlasem RM a dle jí stanovených podmínek.
Článek 5 –Závěrečná ustanovení
 1. Výjimku z návštěvního řádu může v odůvodněných případech povolit Rada města Starého Plzence.
 2. Za porušení návštěvního řádu a za způsobené škody odpovídá návštěvník vlastníku objektu.
 3. Za ztrátu zapomenutých či odložených předmětů nenese vlastník hradu odpovědnost.
 4. Přání, pochvaly, stížnosti a připomínky mohou návštěvníci uplatnit písemně v knize návštěv, která je jim k dispozici v pokladně hradu. Kromě toho je možné se obrátit ústně, písemně nebo telefonicky na Město Starý Plzenec, K-Centrum, Smetanova 932, tel: 377 183 662, 377 183 659.
 5. Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2024 a současně se ruší dosavadní návštěvní řád.

 

Eva Vlachová, v. r.,  vedoucí K-Centra města Starý Plzenec